Ratsapotheke Hansestadt Stralsund Facebook Icon
VORORT - INDIVIDUELL - FLEXIBEL

Sortiment - Rohdrogen

Unser Sortiment umfasst zur Zeit ca. 260 Rohdrogen.

DrogID NameLat NameChin
0005 Achyranthis Bidentatae Radix NIU XI
0008 Aconiti Radix Lateralis Praeparata FU ZI
0009 Acori Tatarinowii Rhizoma SHI CHANG PU
0011 Adenophorae Radix NAN SHA SHEN
0016 Agrimoniae Herba XIAN HECAO
0019 Albiziae Cortex HE HUAN PI
0021 Alismatis Rhizoma ZE XIE
0029 Alpiniae Oxyphyllae Fructus YI ZHI REN
0033 Amomi Fructus SHA REN
0032 Amomi Fructus Rotundus DOU KOU
0037 Anemarrhenae Rhizoma ZHI MU
0038 Angelicae dahuricae Radix BAI ZHI
0040 Angelicae pubescentis Radix DU HUO
0041 Angelicae sinensis Radix DANG GUI
0045 Arctii Fructus NIU BANG ZI
0046 Arecae Pericarpium DA FU PI
0047 Arecae Semen BING LANG
0049 Arisaematis Rhizoma TIAN NAN XING
0053 Armeniacae amarum Semen KU XING REN
0056 Artemisiae annuae Herba QING HAO
0058 Artemisiae argyi Folium AI YE
0055 Artemisiae Scopariae Herba YIN CHEN
0061 Asparagi Radix TIAN DONG
0062 Asteris Radix ZI WAN
0064 Astragali Radix HUANG QI
0065 Atractylodis macrocephalae Rhizoma BAI ZHU
0066 Atractylodis Rhizoma CANG ZHU
0067 Aucklandiae Radix MU XIANG
0506 Aurantii Fructus ZHI QIAO
0507 Aurantii Fructus Immaturus ZHI SHI
0069 Bambusae Caulis in Taeniam ZHU RU
0068 Bambusae Concretio Silicea TIAN ZHU HUANG
0072 Belamcandae Rhizoma SHE GAN
0074 Benincasae Semen DONG GUA ZI
0077 Bistortae Rhizoma QUAN SHEN
0080 Bombyx Batryticatus JIANG CAN
0083 Broussonetiae Fructus CHU SHI ZI
0086 Bubali Cornu SHUI NIU JIAO
0087 Buddlejae Flos  MI MENG HUA
0089 Bupleuri Radix CHAI HU
0100 Cannabis Semen HUO MA REN
0103 Carthami Flos HONG HUA
0105 Cassiae Semen JUE MING ZI
0107 Celosiae Semen QING XIANG ZI
0110 Cervi Cornu LU RONG
0111 Chaenomelis Fructus MU GUA
0508 Chebulae Fructus HE ZI
0112 Chrysanthemi Flos JU HUA
0267 Chuanxiong Rhizoma CHUAN XIONG
0115 Cicadae Periostracum CHAN TUI
0116 Cimicifugae Rhizoma SHENG MA
0118 Cinnamomi Cortex ROU GUI
0119 Cinnamomi Ramulus GUI ZHI
0123 Citri immaturi Fructus ZHI SHI
0128 Citri reticulatae Pericarpium CHEN PI
0126 Citri reticulatae viride pericarpium QING PI
0129 Citri sarcodactylis Fructus FO SHOU
0132 Clematidis armandii Caulis CHUAN MU TONG
0133 Clematidis Radix WEI LING XIAN
0135 Cnidii Fructus SHE CHUANG ZI
0136 Codonopsis Radix DANG SHEN
0137 Coicis Semen YI YI REN
0138 Coptidis Rhizoma HUANG LIAN
0140 Corni Fructus SHAN ZHU YU
0141 Corydalis Rhizoma YAN HU SUO
0142 Crataegi Fructus  SHAN ZHA
0149 Curculiginis orchioidis Rhizoma XIAN MAO
0151 Curcumae longae Rhizoma JIANG HUANG
0152 Curcumae Radix YU JIN
0150 Curcumae Rhizoma E ZHU
0153 Cuscutae Semen TU SI ZI
0154 Cyathulae Radix CHUAN NIU XI
0512 Cynanchi Stauntonii Radix et Rhizoma BAI QIAN
0159 Cyperi Rhizoma XIANG FU
0167 Dictamni Cortex BAI XIAN PI
0168 Dioscorea Rhizoma SHAN YAO
0170 Dioscoreae hypoglaucae Rhizoma FEN BI XIE
0171 Dipsaci Radix XU DUAN
0174 Drynariae Rhizoma GU SUI BU
0175 Ecliptae Herba MO HAN LIAN
0178 Ephedrae Herba MA HUANG
0180 Epimedii Herba YING YANG HUO
0182 Eriobotryae Folium PI PA YE
0185 Erythrinae Cortex HAI TONG PI
0186 Eucommiae Cortex DU ZHONG
0194 Euryales Semen QIAN SHI
0195 Evodiae Fructus WU ZHU YU
0199 Fluoritum ZI SHI YING
0202 Forsythiae Fructus LIAN QIAO
0203 Fraxini Cortex QIN PI
0204 Fritillariae cirrhosae Bulbus CHUAN BEI MU
0205 Fritillariae thunbergii Bulbus ZHE BEI MU
0208 Ganoderma lucidum LING ZHI
0209 Gardeniae Fructus ZHI ZI
0210 Gastrodiae Rhizoma  TIAN MA
0214 Gentianae macrophyllae Radix QIN JIAO 
0212 Gentianae Radix LONG DAN
0219 Ginseng Radix (weiß) REN SHEN
0221 Gleditsiae sinensis Spina ZAO JIA CI
0222 Glehniae Radix BEI SHA SHEN
0226 Glycyrrhizae Radix GAN CAO
0225 Glycyrrhizae Radix praeparata ZHI GAN CAO
0230 Gypsum fibrosum SHI GAO
0231 Haematitum ZHE SHI
0233 Haliotidis Concha SHI JUE MING
0241 Hordei Fructus Germanitus MAI YA
0242 Houttuyniae Herba YU XING CAO
0245 Imperatae Rhizoma BAI MAO GEN
0246 Indigo Naturalis QING DAI
0247 Inulae Radix TU MU XIANG
0250 Isatidis Folium DA QING YE
0251 Isatidis Radix BAN LAN GEN
0497 Jujubae Fructus DA ZAO
0254 Junci Medulla DENG XIN CAO
0256 Kochiae Fructus DI FU ZI
0257 Lablab Semen Album BAI BIAN DOU
0262 Leonuri Herba YI MU CAO
0266 Ligustici Rhizoma GAO BEN
0268 Ligustri lucidi Fructus NÜ ZHEN ZI
0269 Lilii Bulbus BAI HE
0271 Linderae Radix WU YAO
0273 Liquidambaris Fructus LU LU TONG
0192 Longan Arillus LONG YAN ROU
0278 Lonicerae Caulis REN DONG TENG
0279 Lonicerae Flos JIN YIN HUA
0280 Lophatheri Herba DAN ZHU YE
0284 Lycii Cortex DI GU PI
0283 Lycii Fructus GOU QI ZI
0288 Lysimachiae Herba JIN QIAN CAO
0293 Magnoliae Flos XIN YI
0292 Magnoliae Officinalis Cortex HOU PO
0295 Mantidis Ootheca SANG PIAO XIAO
0296 Margaritaferae Concha ZHEN ZHU MU
0297 Massa medicata Fermentata SHEN QU
0299 Mastodi fossilia Ossis LONG GU
0303 Menthae Herba BO HE
0515 Meretricis Seu Cyclinae Concha GE QIAO
0312 Mori Cortex SANG BAI PI
0310 Mori Folium SANG YE
0311 Mori Fructus SANG SHEN
0313 Mori Ramulus SANG ZHI
0314 Morindae Officinalis Radix BA JI TIAN
0317 Moutan Cortex MU DAN PI
0318 Mume Fructus WU MEI
0321 Myristicae fragranticis Semen ROU DOU KOU
0322 Myrrha MO YAO
0327 Nelumbinis nuciferae Folium HE YE
0326 Nelumbinis Semen LIAN ZI
0332 Notoginseng Radix SAN QI
0333 Notopterygii Rhizoma seu Radix QIANG HUO
0335 Oldenlandia Herba BAI HUA SHE SHE CAO
0336 Olibanum Gummi RU XIANG
0339 Ophiopogonis Radix MAI DONG
0341 Oryzae germinatus Fructus GU YA
0343 Ostreae Concha MU LI
0345 Paeoniae Radix Alba BAI SHAO
0346 Paeoniae Radix Rubra CHI SHAO
0516 Paridis Rhizoma CHONG LOU
0350 Perillae Folium ZI SU YE
0351 Perillae Fructus ZI SU ZI
0352 Persicae Semen TAO REN
0353 Peucedani Radix QIAN HU
0355 Phaseoli Semen CHI XIAO DOU
0357 Phellodendri Cortex HUANG BAI
0282 Pheretima DI LONG
0358 Phragmitis Rhizoma LU GEN
0361 Pinelliae Rhizoma BAN XIA
0499 Pinelliae Rhizoma praeparata FA BAN XIA
0368 Plantaginis Semen CHE QIAN ZI
0370 Platycladi Semen BAI ZI REN
0372 Platycodi Radix JIE GENG
0518 Pogostemonis Herba GUANG HUO XIANG
0373 Polygalae Radix YUAN ZHI
0374 Polygonati odorati Rhizoma YU ZHU
0375 Polygonati Rhizoma HUANG JING
0376 Polygoni avicularis Herba BIAN XU
0377 Polygoni cuspidati Radix et Rhizoma HU ZHANG
0378 Polygoni multiflori Caulis SHOU WU TENG
0379 Polygoni multiflori Radix HE SHOU WU
0380 Polyporus ZHU LING
0382 Poria FU LING
0385 Prunellae Spica XIA KU CAO
0386 Pruni Semen YU LI REN
0388 Pseudostellariae Radix TAI ZI SHEN
0389 Psoraleae Fructus BU GU ZHI
0390 Puerariae Radix GE GEN
0392 Pulsatillae Radix BAI TOU WENG
0398 Raphani Semen LAI FU ZI
0400 Rehmanniae Radix DI HUANG
0401 Rehmanniae Radix praeparata SHU DI HUANG
0403 Rhei Radix et Rhizoma DA HUANG
0409 Rosae rugosae Flos MEI GUI HUA
0410 Rubi Fructus FU PEN ZI
0413 Salviae miltiorrhizae Radix DAN SHEN
0414 Sanguisorbae Radix DI YU
0417 Saposhnikoviae Radix FANG FENG
0420 Schisandrae Fructus WU WEI ZI
0421 Schizonepetae Herba JING JIE
0424 Scrophulariae Radix XUAN SHEN
0425 Scutellariae Barbatae Herba BAN ZHI LIAN
0426 Scutellariae Radix HUANG QIN
0431 Sesami indici Semen HEI ZHI MA
0433 Siegesbeckiae Herba XI XIAN CAO
0434 Sinapis albae Semen BAI JIE ZI
0436 Smilacis glabrae Rhizoma TU FU LING
0438 Sojae Semen Praeparatum DAN DOU CHI
0440 Sophorae flavescentis Radix KU SHEN
0441 Sophorae Flos HUAI HUA
0442 Sophorae Fructus HUAI JIAO
0444 Sparganii Rhizoma SAN LENG
0252 Spatholobi Caulis JI XUE TENG
0449 Stemonae Radix BAI BU
0450 Stephaniae tetrandrae Radix FANG JI
0458 Taraxaci Herba PU GONG YING
0459 Taxilli Herba SANG JI SHENG
0302 Toosendan Fructus CHUAN LIAN ZI
0471 Tribuli Fructus JI LI
0472 Trichosanthis Fructus GUA LOU
0474 Trichosanthis Radix TIAN HUA FEN
0475 Trichosanthis Semen GUA LOU ZI
0476 Tritici germinati Fructus FU XIAO MAI
0478 Typhae Pollen PU HUANG/XIANG PU
0479 Typhonii Rhizoma BAI FU ZI
0481 Uncariae Ramulus cum Unci GOU TENG
0482 Vaccariae Semen WANG BU LIU XING
0484 Verbenae Herba MA BIAN CAO
0486 Violae yedoensitis Herba cum Radix ZI HUA DI DING
0488 Viticis Fructus MAN JING ZI
0490 Xanthii Fructus CANG ER ZI
0492 Zanthoxyli Pericarpium HUA JIAO
0496 Zingiberis Rhizoma GAN JIANG
0498 Ziziphi Spinosae Semen SUAN ZAO REN

Ratsapotheke

Dr. Peter Cramer
Alter Markt 6. 18439 Stralsund
Telefon: 038 31 – 29 80 45
Fax: 038 31 – 29 80 46
post@apotheke-stralsund.de
www.apotheke-stralsund.de

Öffnungszeiten

Mo - Fr 8.00 - 18.30 Uhr
Sa 9.00 - 13.00 Uhr